S to Politiko zasebnosti podjetje INNO LEGAL d.o.o. (v nadaljevanju »INNO«) določa pravice in obveznosti uporabnikov spletne strani (v nadaljevanju »uporabnik«), pri čemer je pomembno to, da INNO spoštuje in varuje vse pridobljene osebne podatke uporabnikov skladno z veljavno zakonodajo in se zavezuje, da bodo vsi osebni podatki, pridobljeni preko ali z uporabo spletne strani, skrbno varovani ter uporabljeni izključno za namen, za katerega so bili posredovani. Pojem »uporabnik« se nanaša tako na uporabnike ženskega in moškega spola.
INNO si pridržuje pravico do spremembe Politike zasebnosti kadarkoli, brez predhodnega obvestila. Uporabnika zavezujeta ta Politika zasebnosti in Zakon o varovanju osebnih podatkov, ki je veljaven v trenutku obiska ali uporabe spletne strani.
V Politiki so skladno z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju Splošna uredba o varstvu podatkov), zajete naslednje informacije:
• kontaktne informacije podjetja in kontakt pooblaščene osebe za varstvo podatkov,
• namene, podlage in vrste obdelave različnih vrst osebnih podatkov Posameznikov, vključno s profiliranjem osebnih podatkov Posameznikov,
• posredovanje podatkov tretjim osebam in v tretje države,
• čas hrambe posameznih vrst osebnih podatkov,
• pravice Posameznikov v zvezi z obdelavo osebnih podatkov,
• pravica do vložitve pritožbe v zvezi z obdelavo osebnih

Kjer je to primerno, se določila, ki se nanašajo na Posameznike, uporabljajo tudi za vprašanja tajnosti in zaupnosti komunikacij uporabnikov, ki so pravne osebe.

Uporabnik z vsakokratnim dostopom na spletno stran ali uporabo spletne strani soglaša oziroma dovoljuje, da INNO zbira, vodi, vzdržuje, nadzoruje ali kako drugače obdeluje osebne podatke, ki se nanašajo nanj, v skladu s to Politiko zasebnosti in veljavnim Zakonom o varovanju osebnih podatkov. Podatki, ki se nanašajo na uporabnika vključujejo med drugim podatke, ki jih INNO pridobi v zvezi z dostopom uporabnika na spletno stran, ime, priimek, naslov, telefonske številke, informacije o plačilu, podatke za dostop do računa in/ali podatke, ki jih uporabnik sam posreduje podjetju INNO. INNO je imetnik avtorskih pravic na vsebini in informacijah, generiranih preko uporabe spletne strani. Uporabnik jamči, da bosta uporabniško ime in geslo varovana z njegove strani in da bo preprečil dostope nepooblaščenim osebam. INNO zbira tudi neosebne podatke, komentarje, video posnetke in ostale objave, ki jih uporabnik objavi na INNO strani.
INNO lahko zbira podatke v kontekstu namenov za:
• Registracijo in aktivacijo računa
• Tehnično podporo in podporo uporabnikom
• Procesiranje naročil
• Nadgradnje produktov in storitev
• Marketinške aktivnosti
• Dostope do INNO storitev na straneh tretjih
• Druge namene, potrebne za uporabo storitev
• Zaposlitvene prijave

Obdelava na podlagi pogodbe:
Podjetje obdeluje osebne podatke Posameznikov za namene direktnega marketinga.
V skladu z GDPR INNO podatke obdeluje na podlagi več možnih pravnih podlag:

Obdelava na podlagi zakona:
Podjetje obdeluje osebne podatke Posameznikov za namene sklepanja, izvajanja, spremljanja in prekinitev pogodbenega razmerja.

Obdelava na podlagi zakonitega interesa, za katerega si prizadeva podjetje:
Podjetje lahko podatke obdeluje tudi na podlagi zakonitega interesa, za katere si prizadeva Podjetje ali tretja oseba, razen kadar nad takimi interesi prevladajo interesi ali temeljne pravice in svoboščine posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ki zahtevajo varstvo osebnih podatkov, zlasti kadar se podatki nanašajo na otroka. Kadar gre za nadaljnjo uporabo podatkov, zbranih o Posamezniku, podjetje opravi presojo skladno s Splošno uredbo o varstvu podatkov.
Taka nadaljnja uporaba podatkov v psevdonimizirani ali agregirani obliki na primer predstavlja
zakonito uporabo podatkov za trženjske in druge poslovne oziroma tehnične analize podjetje.
Kot dodaten ukrep pri nekaterih oblikah nadaljnje podatkov o prometu se lahko uporabi tudi brisanje določenih podatkov.
Posameznik lahko obdelavi ugovarja.
Na podlagi zakonitega interesa lahko podjetje Posameznike za namene izboljšave storitev kontaktira za potrebe ugotavljanja njihovega zadovoljstva s storitvami oziroma uporabniško izkušnjo tudi v primerih, ko to ni nujno potrebno za izvajanje pogodbe. Podjetje zaradi tehtanja tega interesa z interesi Posameznika ne kontaktira ponovno tistih Posameznikov, ki so temu ugovarjali.
Drugi zakoniti interesi lahko vključujejo preprečevanje zlorab, uveljavljanje zahtevkov ali obrambo pred zahtevki v upravnih in sodnih postopkih. Zakonit interes zajema tudi zakonito preverjanje plačilne sposobnosti Posameznikov.
Podjetje lahko v primeru suma zlorab v primernem in sorazmernem obsegu obdeluje podatke o Posameznikih za namen identifikacije in preprečevanja morebitnih prevar ali zlorab ter lahko, če je to primerno, te podatke posreduje tudi nekaterim drugim osebam, npr. poslovnim partnerjem, policiji, državnemu tožilstvu ali drugim pristojnim organom. Za namen preprečitve prihodnjih zlorab oziroma prevar se podatki o zgodovini ugotovljenih zlorab.
Podjetje si pridružuje pravico, da podatke o izpolnjevanju pogodbenih obveznosti
Posameznikov (podatke o plačilih računov) obdeluje za zagotavljanje višje kakovosti svojih storitev.

Obdelava na podlagi soglasja za obdelavo osebnih podatkov:

Obdelava podatkov lahko temelji na soglasju, ki ga posameznik da podjetju. Soglasje se lahko na primer nanaša na obveščanje o ponudbi in storitvah, pripravo ponudbe, prilagojene
posameznikovim navadam ali opravljanje storitev z dodano vrednostjo. Obveščanje se izvaja prek kanalov, ki jih je v soglasju izbral Posameznik. Obveščanje z uporabo e-poštnega naslova vključuje posredovanje e-poštnega naslova zunanjemu obdelovalcu z namenom prikaza oglasnih sporočil podjetja med brskanjem na spletu.
Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, lahko svoje soglasje kadarkoli umakne oziroma spremeni na enak način, kot je bilo soglasje dano ali na drug način, kot ga opredeli podjetje, pri čemer si podjetje pridržuje pravico do identifikacije stranke. Umik oziroma sprememba soglasja se nanaša le na podatke, ki se obdelujejo na podlagi soglasja. Veljavno je zadnje podano soglasje Posameznika, ki ga prejme podjetje. Možnost preklica soglasja ne predstavlja odstopnega upravičenja v poslovnem razmerju Posameznika s podjetjem.
Soglasje lahko da eden od staršev, rejnik ali skrbnik za mladoletnega otroka, ki skladno z veljavno zakonodajo soglasja ne more podati sam. Takšno soglasje bo veljalo dokler ga eden od staršev, rejnik ali skrbnik oziroma otrok sam, ko skladno z veljavno zakonodajo to pravico pridobi, ne prekliče ali spremeni.
Podatki, za katere je dana privolitev, se v odsotnosti preklica obdelujejo do tri leta po prenehanju poslovnega razmerja s podjetjem.

INNO bo vse podatke posredoval izključno tistim, ki jih morajo te podatke imeti za procesiranje naročil in zagotavljanje svojih storitev, tistim, ki so pod zavezo nerazkrivanja in le svojim zaposlenim, vzdrževalcem strežnikov, zunanjim izvajalcem posredovanja elektronskih sporočil ter drugim kapitalsko povezanim družbam in/ali tretjim osebam, ki imajo v skladu z veljavnimi predpisi podlago za pridobivanje, obdelavo, posredovanje ali hranjenje osebnih podatkov v teh predpisih, osebni privolitvi uporabnika ali v pogodbenem razmerju. Uporabnik se strinja, da sme INNO zbrane podatke posredovati tistim poslovnim partnerjem, vzdrževalcem strežnikov, zunanjim izvajalcem posredovanja elektronskih sporočil ter drugim kapitalsko povezanim družbam in/ali tretjim osebam, ki imajo v skladu z veljavnimi predpisi podlago za pridobivanje, obdelavo, posredovanje ali hranjenje osebnih podatkov v teh predpisih, osebni privolitvi uporabnika ali v pogodbenem razmerju. Nekateri od teh pogodbenih partnerjev in povezanih oseb imajo lahko sedež zunaj države prebivališča uporabnika in z obiskom spletne strani se uporabnik strinja s prenosom podatkov na te osebe in v te države. Enako velja za primer prevzema podjetja INNO podatki so lahko preneseni na nove lastnike. Podatki bodo hranjeni izključno toliko časa kot to dovoljuje zakonodaja, v primerih zavrnitve na zaposlitvene oglase, bodo podatki shranjeni v bazi kandidatov še 2 leti, razen, če uporabnik izrecno prej zahteva izbris.
Če INNO-u posredujete podatke o kreditnih karticah, bodo ti podatki kriptirani preko tehnologije SSL in shranjeni z AES-256 enkrpicijo. Čeprav nobena metoda oz. prenos podatkov ni 100% varen, se INNO trudi in sledi PCI-DDS zahtevam.
INNO uporablja samo nujne piškotke.

INNO ne odgovarja, da je vsebina spletne strani pravilna in točna, lahko služi le kot informacija.
Izključno odgovornost za verodostojnost osebnih podatkov in kontaktnih informacij prevzame uporabnik, prav tako je odgovoren za varnost dostopa do svojih osebnih podatkov. Uporabnik lahko kadarkoli prekliče dovoljenje za obdelavo osebnih podatkov. Uporabnik obenem potrjuje, da je bil seznanjen z dejstvom, da ima pravico do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj (v skladu z veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov) – razen, če je ta pravica omejena z veljavnimi predpisi. INNO bo v tem primeru storil vse potrebno za takojšnjo izpolnitev te zahteve. V kolikor ima uporabnik kakršnakoli vprašanja v zvezi s to Politiko zasebnosti, se lahko obrne na info@innolegal.si.
Kadar koli uporabnik dostopa na spletno stran, se splošni, neosebni podatki (uporabniki spletnega iskalnika, število obiskov, povprečen čas obiska na spletni strani, obiskane strani) avtomatično beležijo. Te informacije INNO uporablja za izboljševanje vsebin in uporabnosti in ti podatki niso predmet nadaljnje obravnave in niso posredovani tretjim osebam.
INNO hrani vaše podatke le tako dolgo, kolikor so potrebni. INNO podatke lahko hrani dlje, a le na način, da jih ni mogoče več povezati z vami. Podatke o plačilih hrani le tako dolgo, dokler je to potrebno zaradi uveljavljanja pravic iz naslova plačil, reklamacij.
Nekatere Storitve lahko uporabniku omogočajo, da objavi svojo vsebino ali jo deli. V tem primeru obdrži uporabnik pravice intelektualne lastnine na vsebini, ki jo je objavil ali delil in podeli INNO pravico do uporabe te vsebine za namene zagotavljanja ali izboljševanja Storitev. Uporabnik z vsako objavo jamči, da je imetnik vseh pravic intelektualne lastnine na objavljeni vsebini ali da ima vsa potrebna dovoljenja za objavo.

INNO-ove Strani lahko omogočajo ali vsebujejo pogovorna okna, forume, komunikacijo med uporabniki in podobno in uporabnik se zavezuje, da teh načinov komunikacije ne bo uporabljal ali zlorabljal za namene objave nemoralnih vsebin, spodbujanj sovražnega govora, za objavo vsebin, ki kršijo kakršnekoli pravice tretjih, objavo kakršnihkoli vsebin, ki bi lahko imele znake kaznivih dejanj, vsebin, ki bi vsebovale viruse, za zbiranje podatkov o drugih uporabnikih, za koruptivna dejanja in podobno. INNO ni obvezan nadzorovati take komunikacije, ima pa pravico vpogleda v objavljene materiale in komunikacijo in posledično lahko uporabnika omeji ali onemogoči dostop do komunikacije.
INNO si pridržuje pravico, da vso komunikacijo in objave razkrije, kadar to zahteva zakon ter kadarkoli tudi umakne katerekoli objave brez navedbe razloga.

PRAVICE POSAMEZNIKA
Pravica do dostopa do podatkov

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico od podjetja dobiti potrditev, ali se v zvezi z njim obdelujejo osebni podatki, in kadar je temu tako, dostop do osebnih podatkov in dodatnih informacij v zvezi z obdelavo osebnih podatkov, kamor sodijo:
● nameni obdelave;
● vrste osebnih podatkov;
● uporabniki ali kategorije uporabnika, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki, zlasti uporabnike v tretjih državah ali mednarodnih organizacijah;
● kadar je mogoče, predvideno obdobje hrambe osebnih podatkov ali, če to ni mogoče, merila, ki se uporabijo za določitev tega obdobja;
● obstoj pravice, da se od upravljavca zahteva popravek ali izbris osebnih podatkov ali omejitev obdelave osebnih podatkov v zvezi s posameznikom, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali obstoj pravice do ugovora taki obdelavi;
● pravica do vložitve pritožbe pri nadzornem organu;
● kadar osebni podatki niso zbrani od Posameznika, vse razpoložljive informacije v zvezi z njihovim virom;
● obstoj avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov, ter smiselne informacije o razlogih zanj, kot tudi pomen in predvidene posledice take obdelave za

Na podlagi zahteve Posameznika podjetje zagotovi kopijo njegovih osebnih podatkov, ki se obdelujejo. Za dodatne kopije podatkov, ki jih zahteva Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, lahko podjetje zaračuna razumno pristojbino ob upoštevanju administrativnih
stroškov.

Pravica do popravka

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico doseči, da podjetje brez nepotrebnega odlašanja popravi netočne osebne podatke v zvezi z njim. Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima ob upoštevanju namenov obdelave pravico do dopolnitve nepopolnih osebnih podatkov, vključno s predložitvijo dopolnilne izjave.

Pravica do izbrisa (»pravica do pozabe«)

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico doseči, da podjetje brez nepotrebnega odlašanja izbriše osebne podatke v zvezi z njim, podjetje pa ima obveznost osebne podatke brez nepotrebnega odlašanja izbrisati:
● kadar osebni podatki niso več potrebni za namene, za katere so bili zbrani ali kako drugače obdelani;
● kadar Posameznik prekliče privolitev, ki je podlaga za obdelavo podatkov, pa za obdelavo ne obstaja nobena druga pravna podlaga;
● kadar Posameznik ugovarja obdelavi na podlagi zakonitega interesa podjetja, pa za njihovo obdelavo pa ne obstajajo nobeni prevladujoči zakoniti razlogi;
● kadar Posameznik ugovarja obdelavi za potrebe neposrednega trženja;
● kadar je osebne podatke treba izbrisati za izpolnitev pravne obveznosti v skladu s pravom EU ali slovenskim pravnim redom; kadar gre za podatke, v zvezi s ponujanjem storitev informacijske družbe, nepravilno zbrane od otroka, ki skladno z veljavno zakonodajo
takšnih podatkov ne more dati.

Kadar gre za imeniške ali drugače objavljene podatke, podjetje sprejme razumne ukrepe, vključno s tehničnimi, da upravljavce, ki obdelujejo osebne podatke, obvesti, da Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, od njih zahteva, naj izbrišejo morebitne povezave do teh osebnih podatkov ali njihove kopije.

Pravica do omejitve obdelave

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico doseči, da podjetje omeji obdelavo, kadar:
● Posameznik oporeka točnosti podatkov, in sicer za obdobje, ki upravljavcu omogoča preveriti točnost osebnih podatkov;
● je obdelava nezakonita in Posameznik nasprotuje izbrisu osebnih podatkov ter namesto tega zahteva omejitev njihove uporabe;
● podjetje osebnih podatkov ne potrebuje več za namene obdelave, temveč jih
posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, potrebuje za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov;
● je Posameznik vložil ugovor v zvezi z obdelavo, dokler se ne preveri, ali zakoniti razlogi upravljavca prevladajo nad razlogi Posameznika, na katerega se nanašajo osebni

Pravica do prenosljivosti podatkov

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico, da prejme osebne podatke v zvezi z njim, ki jih je posedovalo podjetje, v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki, in pravico, da te podatke posreduje drugemu upravljavcu, ne da bi ga podjetje, ki so mu bili osebni podatki zagotovljeni, pri tem oviral, kadar obdelava temelji na privolitvi Posameznika ali pogodbi in se obdelava izvaja z avtomatiziranimi sredstvi.

Pravica do ugovora

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima na podlagi razlogov, povezanih z njegovim posebnim položajem, pravico, da kadar koli ugovarja obdelavi osebnih podatkov, če ta temelji na zakonitih interesih, za katere si prizadeva podjetje ali tretja oseba. Podjetje preneha obdelovati osebne podatke, razen če dokaže nujne razloge za obdelavo, ki prevladajo nad interesi, pravicami in svoboščinami Posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov. Kadar se osebni podatki obdelujejo za namene neposrednega trženja, ima Posameznik pravico, da kadar koli ugovarja obdelavi osebnih podatkov v zvezi z njim za namene takega trženja, vključno s profiliranjem, kolikor je povezano s takim neposrednim trženjem. Kolikor neposredno trženje temelji na privolitvi, se pravica do ugovora lahko izvede s preklicem dane osebne privolitve.

Pravica do vložitve pritožbe v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov

Posameznik lahko morebitno pritožbo, v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov, pošlje na elektronski naslov info@innolegal.si ali po pošti na naslov INNO LEGAL D.O.O., UL. POHORKSEGA BATALJONA 95, 1000 LJUBLJANA.

Prav tako ima vsak Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, pravico, da vloži pritožbo neposredno pri Informacijskem pooblaščencu, če meni, da obdelava osebnih podatkov v zvezi z njim krši slovenske predpise ali predpise EU na področju varstva osebnih podatkov.

Če je Posameznik pri podjetju uveljavljal pravico do dostopa do podatkov in po prejeti odločitvi podjetja meni, da osebni podatki, ki jih je prejel, niso osebni podatki, ki jih je zahteval, ali da ni prejel vseh zahtevanih osebnih podatkov, lahko pred vložitvijo pritožbe Informacijskemu
pooblaščencu vloži obrazloženo pritožbo pri podjetju v roku 15 dni. Podjetje mora o pritožbi odločiti kot o novi zahtevi v petih delovnih dneh.

KOMUNIKACIJA
Z uporabnikom sme ponudnik stopiti v stik preko sredstev komunikacij na daljavo le, če temu uporabnik izrecno ne nasprotuje. Reklamna elektronska sporočila morajo biti jasno in nedvoumno označena kot reklamna sporočila, pošiljatelj pa mora biti jasno razviden. Željo uporabnika, da ne želi prejemati reklamnih sporočil, je potrebno brezpogojno upoštevati.
Oglasna elektronska sporočila bodo vsebovala naslednje sestavine:
– jasno in nedvoumno bodo označena kot oglasna sporočila,
– pošiljatelj bo jasno razviden,
– različne akcije, promocije in druge tržne tehnike bodo označene kot takšne, prav tako bodo jasno določeni pogoji udeležbe v njih,
– jasno bo predstavljen način odjave od prejemanja oglasnih sporočil,
– željo uporabnika, da ne želi prejemati oglasnih sporočil, bo INNO izrecno spoštoval

V primeru spremembe vaših podatkov, lahko kadarkoli zahtevate popravke in sicer na info@innolegal.si
Če ne želite več prejemati marketinških in promocijskih materialov, nam to takoj sporočite in uporabite opcijo »odjava« oz. »unsubscribe«.
Če želite v celoti odstraniti vaše osebne podatke iz sistema INNO, pošljite zahtevo na info@innolegal.si ter navedite, katere podatke želite trajno izbrisati. Vaši zahtevi bo INNO ugodil najkasneje v 10 delovnih dneh.

    Zaščitite
    svoj posel

    *obvezno izpolnite

    Strokovnjaki za zaščito inovacij in transformacijo posla preko inovacij.

    STOPITE V STIK Z NAMI